Õppetöö Dokumendid Õppenõukogu põhimäärus
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
I Üldsätted

1. Õppenõukogu on alaliselt tegutsev juhtimisorgan;

2. Õppenõukogu põhiülesandeks on õppe- ja kasvastusprotsessi määratlemine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste vastu võtmine;

3. Õppenõukogu liikmeteks on kõik põhikohaga töötavad õpetajad, esimeheks kooli direktor.

 II Õppenõukogu ülesanded ja pädevus

4.      Õppenõukogu:

4.1.arutab läbi ja kiidab heaks kooli arengu- ja õppekavad;

4.2.arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtõõplaanid iga õppeveerandi algul;

4.3.arutab läbi ja kiidab heaks kooli põhimääruse;

4.4. arutab läbi ja kiidab heaks kooli kodukorra;

4.5. arutab läbi riikliku järelvalve tulemused ja teeb ettepaneku tarvilike meetmete rakendamiseks;

4.6. annab iga veerandi lõpul hinnangu kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja teeb kooli juhile ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;

4.7. otsustab õpilaste klassist klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise ning üldosakonda suunamise,

4.8. otsustab ülemineku- ja lõpueksamite korraldamise, lõpueksamitele lubamise, samuti ülemineku- ja lõpueksamitest vabastamise, algastme ja põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste välja andmise;

4.9. otsustab kiituskirjaga tunnustamise;

4.10. otsustab õpilase käitumise ja hoolsuse hinded;

4.11. delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu;

4.12. arutab läbi koolis, kontsertreisil, ekskursioonil ja mujal esinenud õnnetusjuhtumid ja võimalikud meetmed nende edaspidiseks vältimiseks.

III Õppenõukogu töö korraldamine

 5.      Õppenõukogu tegevus kavandatakse poolaasta alguses ja fikseeritakse kooli üldtööplaanis;

6.      Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees. Õppenõukogu esimees juhatab õppenõukogu korralisi koosolekuid, mis toimuvad vähemalt 6 korda õppeaasta jooksul;

7.      Õppenõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest;

8.      Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast sekretäri kogu õppeaastaks;

9.      Õppenõukogu erakorraline koosolek tuleb kokku kui seda nõuab vähemalt 1/3 liikmetest. Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele suuliselt või kirjalikult vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koosolekul on õigus kavandatud päevakorda täiendada ja muuta. Õppenõukogu valib erakorralise koosoleku juhataja;

10.  Õppenõukogu koosolekule võib vajadusel kutsuda õpilaskonna esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid, kelle osavõttu peab koosoleku juhataja vajalikuks;

11.  Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta õppe- ja kasvatustöö riiklikku järelvalvet teostaval ametiisikul, samuti kooli haldava omavalitsuse esindajal;

12.  Õppenõukogu koosolekust osa võtmine on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekult võib erandkorras lahkuda või mõne päevakorras oleva küsimuse arutamiselt puududa õppenõukogu juhataja nõusolekul;

13.  Igal õppenõukogu liikmel on õigus küsimusi algatada, koosolekul oma arvamust avaldada, arutatavates küsimustes selgitustega esineda ning otsuste suhtes ettepanekuid teha;

14.  Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu äranägemisel lahtine või salajane, poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl;

15.  Õppenõukogu koosolekul arutatud küsimused ja vastu võetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla juhataja ja sekretär. Õppenõukogu protokollid kuuluvad säilitamisele kehtestatud korras;

16.  Õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastu võtmisest kui otsuses ei ole sätestatud teisiti.Õppenõukogu otsused on kõigile kooli töötajatele kohustuslikud. Õppenõukogu otsuste täitmist kontrollib direktor;

17.  Õpilase mitterahuldava käitumise arutamisel ja tema edasise kooli jätmise otsustamisel on õpilase ja lapsevanema ( või teda asendava isiku) kohalolek kohustuslik. Nende mitteilmumisel mõjuva põhjuseta teeb õppenõukogu otsuse teistkordsel arutamiselasjaosaliste juuresolekuta.   
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME