Õppetöö Dokumendid Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
I Üldsätted.

1.      Käesoleva korraga sätestatakse Karksi-Nuia Muusikakoolis korraldatavate eksamite kord.

2.      Eksamite korraldamise eesmärkideks on:

·        haridustaseme kvaliteedi hindamine õpilasiti, õppeaineti, kooliti;

·        saada tagasisidet haridussüsteemi, õppeasutuse, õpilase ja õpetaja tegevuse kohta;

·        suunata eksamivormi kaudu õppeprotsessi;

·        siduda järjestikuseid haridusastmeid.

II Eksamid ja eksamitele lubamine.

3. Algastme lõpetamiseks sooritavad IV klassi õpilased eksami erialas ja solfedzos,          üldosakonna õpilased lisapillil ja solfedzos.

4.  Kooli lõpetamiseks sooritavad VII klassi õpilased eksami erialas ja solfedzos,   üldosakonna õpilased  lisapillil ja solfedzos.

5. Eksamite nõuded kinnitab kooli õppenõukogu lähtudes riiklikust õppekavast toodud ainekavadest.

6.      Eksamitele lubatakse õpilased, kes on sooritanud erialas ( või lisapillil) eksamikava ettemängu vähemalt rahuldaval tasemel ja sooritanud arvestused teistes ainetes.
 
III Eksamite korraldamine

7.      Eksamid korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi, mis pannakse välja tutvumiseks hiljemalt 2 nädalat enne eksamite algust.

8.      Plaani koostamisel tuleb arvestada, et ühel päeval võib olla ainult üks eksam ja vaheaeg eksamite vahel ei või olla vähem kui 3 päeva, kusjuures eksameid ei korraldata pühapäeviti.

9.      Erandkorras võib kooli õppenõukogu anda õpilasele loa eksamite sooritamiseks individuaalplaani järgi.

10.  Solfedzoeksamid toimuvad üldjuhul üleriigilise ühtlustatud eksamitöö alusel.

·        Ühtlustatud kirjaliku eksamitöö puhul avab direktor selle eksamipäeval;

·        Ühtlustatud kirjaliku eksamitöö puudumisel valmistab aineõpetaja ette eksamiks vajalikud materjalid ja direktor kinnitab need hiljemalt kuu aega enne eksami toimumist.

11.  Eksamite läbiviimiseks moodustab kool hiljemalt 2 nädalat enne eksamite algust eksamikomisjonid, millede koosseisus peab olema vähemalt 3 inimest, s.h. juhtkonna esindaja, kes on üldjuhul komisjoni esimees. Komisjonide koosseisud kinnitab direktor oma käskkirjaga.

12.  Eksamitulemused fikseeritakse eksamiprotokollis eksamihinnete näol ja protokollile kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

13.  Kui eksamikomisjonil tekib lahkarvamusi hindamisel, otsustatakse küsimus häälteenamusega.

14.  Õpilane, kellel on üks eksamihinnetest “mitterahuldav” , võib sooritada järeltöö või korduseksami kuni 25.augustini. Algastme- või lõputunnistuse väljaandmine otsustatakse sellele õpilasele pärast järeltöö või korduseksami sooritamist.

IV Algastme lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.

 15.  Algastme lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega välja õpilasele, kes on täitnud õppekava nõuded ning sooritanud eksamid ja kellel on kõigis õppeainetes aasta- ja eksamihinne vähemalt “3”.

16.  Õpilasele, kellel on algastme lõpetamisel mitterahuldavad eksami- ja aastahinded, antakse klassitunnistus.

17.  Õppimise jätkamise vanemas astmes otsustab kooli õppenõukogu.

 V Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.

 18. Põhikooli lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega välja õpilasele, kes on täitnud õppekava nõuded ning sooritanud eksamid ja kellel on kõigis õppeainetes aasta- ja eksamihinne vähemalt “3” (10- palli süsteemis “ 4” või “ 5”) .

19. Õpilasele, kellel on põhikooli lõpetamisel mitterahuldavad eksami- ja aastahinded, antakse klassitunnistus.
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME