Õppetöö Dokumendid Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
I Üldsätted

1.Käesoleva korraga sätestatakse Karksi-Nuia Muusikakooli õpilaste kooli vastu- võtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord.

 
II Õpilaste vastu võtmine muusikakooli

2.1. Vastuvõtmine eelklassi ja mudilasrühma:

·        eelklassi võetakse vastu üldjuhul 5-6 aastaseid lapsi, noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu;

·        lapse astumiseks eelklassi esitab lapsevanem (või teda asendav isik) avalduse kooli blanketil;

·        õpilased võetakse vastu katseteta.

2.2. Vastuvõtmine põhikooli:

·        põhikooli võetakse vastu üldjuhul 6-10 aastaseid üldhariduskoolis õppivaid lapsi (noorema või vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul ja arvestades erialapilli iseärasusi kooli õppenõukogu);

·        põhikooli vastuvõtmine toimub konkursi alusel;

·        konkursil osalemiseks esitab lapsevanem (või asendav isik) avalduse kooli blanketil ja koopia lapse sünnitunnistusest;

·        konkursi aluseks olevate vastuvõtukatsete korraldamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad peale juhtkonna kõik põhikohaga töötavad õpetajad;

·        vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaati viie hindega:

1)      laulmise eest

2)      rütmikatse eest

3)      helide järelelaulmise (tabamise) eest

4)      mälukatse eest

5)      harmoonilise kuulmise katse eest

·        hinnete summeerimisel arvutatakse välja keskmine katse hinne

·        kooli vastu võetud õpilase kuuluvuse osakonda ja klassi otsustab õppenõukogu .

III Õpilase üleminek ühest muusikakoolist teise ja koolist lahkumine enne põhikooli (või algastme) lõpetamist.

3. Üldjuhul toimub õpilase üleminek ühest muusikakoolist teise suvisel koolivaheajal (erandjuhul õppeaasta kestel mõjuva põhjusega) ja seda käsitletakse kui koolist lahkumist ja teise kooli vastuvõtmist vastavalt väljatöötatud korrale.

4.Üleminek ühest koolist teise toimub lapsevanema (teda asendava isiku) avalduse alusel.

5. Muusikakool on kohustatud  andma koolist lahkuvale õpilasele kaasa:

·        koopia tema individuaal(töö)plaanist, millesse on kantud erialas läbitud repertuaar, hindelised esinemised ning sõnaline hinnang õpilase arengutaseme ja klassile vastavuse kohta;

·        klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite hinded.

IV Õpilase nimekirjast kustutamine.

6. Õpilane kustutatakse nimekirjast õppenõukogu otsusega:

·        kooli lõpetamise korral;

·        mitterahuldava edasijõudmise korral;

·        üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide eiramise korral;

·        õppetasu võlgnevuse korral;

muul põhjusel lapsevanema (teda asendava isiku) avalduse alusel.
 

V Muutuste vormistamine kooli õpilaste nimekirjas .

7.Kõik muutused kooli õpilaste nimekirjas (uute õpilaste vastuvõtmine, nimekirjast kustutamine) vormistatakse peale vastavat õppenõukogu otsust ( protokolli) direktori käskkirjaga.
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME