Õppetöö Dokumendid Muusikaloo ainekava
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
1.Õppeaine  muusikalugu

1.1.Õppeaine omandatakse rühmatundides,

1.2. Tööplaanid aine omandamiseks koostab õpetaja vastavalt raamõppekava muusikaloo  ainekavale .

1.3.Aine õpetamisel kasutatakse abimaterjalina:

1.3.1. Anu Kõlar  Muusikalugu   III- IV

1.3.2. Anu Kõlar  Muusikalugu V                                   

1.3.3. Anu Kõlar  Muusikalugu VI

1.3.4.        Eesti Muusika                           

2.Tunnijaotusplaan

 

Muusikaloo tundide arv nädalas, õppeaastate lõikes:
*valikaine kultuuriloost määratakse võimalusel ja sobiva lektori olemasolul üheks õppeperioodiks


3.Kontrolltööd, loeng- kontserdid

3.1. Teadmiste ja oskuste taseme määramiseks koostab õpetaja iga õppeveerandi lõpus õpitud materjali kohta kokkuvõtliku kontrolltöö ja viib läbi muusikanäidete kuulamise testi;

3.2. VII õppeaasta lõpus koostab õpetaja kontrolltöö terve õppeaasta materjali ( eesti muusika) kohta ja viib läbi muusikastiilide ( või- ajastute) tundmise testi kogu õppeaine ulatuses;

3.2.1. Friedrich Saebelmanni ja Aleksander Kunileidi elu- ja loomingut käsitlev õppetund viiakse läbi heliloojate kodu- ja õpingukohas kooli lähiümbruses;

3.3. Muusikaloo laiemaks tutvustamiseks korraldatakse ( muusikaloo õpetaja eestvedamisel) loeng- kontsertide sarja heliloojate elu – ja loomingutee kohta ( nende tähtpäevade puhul). Muusikapalad valmistavad ette oma kooli õpilased ja õpetajad. Eksamimaterjalide alusel
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME