Õppetöö Dokumendid Kitarri eriala ainekava
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
1.Õppeained kitarri erialal:

Põhipill – kitarr
Üldained- solfedzho, muusikalugu, valikaine kultuuriloost
Lisaained – noodilugemine, ansamblimäng, saatepraktika, lisapill ( soovitavalt klaver)

Õppeainete omandamine  toimub eeskätt individuaaltundide  ( põhipill), koosmusitseerimisel aga rühmatundide vormis.


2.Tunnijaotusplaan
Põhipilli, ja lisa – ja üldainete  soovituslik tundide arv nädalas, õppeaastate lõikes:

* ansamblimängu vormiks võib olla koosmäng 2-l kitarril või koosmäng erinevate pillide koosluses;

 

3.Hindeline esinemine, heliredelite arvestus ja eksam

Õpilase individuaalplaanid koostab õpetaja arvestades riikliku raamõppekava kitarri ainekava ja hindeliste esinemiste ja eksamite nõudeid;

3.1. Hindelisel esinemisel esitab õpilane kaks erineva stiili või iseloomuga pala, esineda võib ka ansamblipalaga;

3.2. Heliredelite arvestuse sooritab õpilane:

       II- VI õppeaastal -   I ja II poolaastal  VII õppeaastal    -   I poolaastal vastavalt nõuetele, mis on koostatud riikliku õppekava kohaselt ja vastu võetud kooli õppenõukogu otsusega;

3.3. Eksami sooritamiseks esitab õpilane alljärgneva kava:

I, II ja III õppeaasta lõpus  -  etüüd ja kaks pala

IV õppeaasta lõpus - üleminekueksamil erialas polüfooniline pala, suurvormis pala, kaks karakterpala

V- VI õppeaasta lõpus - etüüd, pala( tants), 2- 3-osalise vormiga pala

*Kava muutes jälgib õpetaja, et eksamil nõutud palade liigid oleks õppeaasta jooksul hindelistel esinemistel esitatud;

VII õppeaasta lõpus- kooli lõpueksamil erialas -     suurvormis pala ( klassikaline), osa ( osad) süidist, pala kaasaegsest  kitarrimuusikast, mitmeosaline pala
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME