Õppetöö Dokumendid Kandle eriala ainekava
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
1.Õppeained kandle erialal:

Põhipill - kannel
Üldained- solfedzho, muusikalugu, valikaine kultuuriloost
Lisaained – noodilugemine, ansamblimäng, saatepraktika, põhipill ( soovitavalt klaver)

Õppeainete omandamine  toimub eeskätt individuaaltundide  ( põhipill), koosmusitseerimisel aga rühmatundide vormis.

 2.Tunnijaotusplaan

Põhipilli, ja lisa – ja üldainete  soovituslik tundide arv nädalas, õppeaastate lõikes:

*III õppeaastal tutvub õpilane kuuekeelse kandlega, sellega kaasneb ansamblimäng

* ansamblimängu edasiseks vormiks võib olla koosmäng kahel kandlel , kooli kandleansamblis või koosmäng erinevate pillide koosluses;

 

3.Hindeline esinemine, heliredelite arvestus ja eksam

Õpilase individuaalplaanid koostab õpetaja arvestades riikliku raamõppekava kandle ainekava ja hindeliste esinemiste ja eksamite nõudeid;

 
3.1. Hindelisel esinemisel esitab õpilane kaks erineva stiili või iseloomuga pala, IV, V ja VI õppeaasta teisel poolel on üks esitatavatest polüfooniline pala, esineda võib ka ansamblipalaga;

3.2. Heliredelite arvestuse sooritab õpilane: II- VI õppeaastal -   II ja III õppeveerandil vastavalt nõuetele, mis on koostatud riikliku õppekava kohaselt, kooskõlas solfedzho ainekavaga  ja vastu võetud kooli õppenõukogu otsusega,

 3.3. Eksami sooritamiseks esitab õpilane alljärgneva kava:

I õppeaasta lõpus    etüüd, kaks erineva iseloomuga pala

II õppeaasta lõpus   etüüd,  kaks pala ( neist üks polüfoonilise elemendiga )

III õppeaasta lõpus  etüüd, polüfooniline pala, ( soovitavalt suurvormis) pala

IV õppeaasta lõpus   üleminekueksamil erialas     - etüüd, polüfooniline pala, suurvormis pala, pala vabal valikul

V- VI õppeaasta lõpus   etüüd
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME