Õppetöö Dokumendid Akordioni eriala ainekava
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
1.Õppeained akordioni erialal:

Põhipill - akordion
Üldained - solfedzho, muusikalugu, valikaine kultuuriloost
Lisaained – noodilugemine, ansamblimäng, saatepraktika, lisapill ( soovitavalt klaver)

Õppeainete omandamine  toimub eeskätt individuaaltundide  ( põhipill), koosmusitseerimisel aga rühmatundide vormis.

2.Tunnijaotusplaan

Põhipilli, ja lisa – ja üldainete  soovituslik tundide arv nädalas, õppeaastate lõikes:
*ansamblimängu vormiks võib olla koosmäng akordioniduo või -trio koosseisus, koosmäng erinevate pillide koosluses;

*ansamblimängu kooli akordioniorkestri koosseisus käsitletakse ( ka hinnatakse) eraldi õppeainena;

3.Hindeline esinemine, heliredelite arvestus ja eksam

Õpilase individuaalplaanid koostab õpetaja arvestades riikliku raamõppekava akordioni ainekava ning hindeliste esinemiste ja eksamite nõudeid;

3.1. Hindelisel esinemisel esitab õpilane kaks erineva stiili või iseloomuga pala, esineda võib ka ansamblipala või sobiva saatepraktika palaga ;

3.2. Heliredelite arvestuse sooritab õpilane:

       II- VI õppeaastal -   üks kord esimesel ja üks kord teisel poolaastal

       VII õppeaastal    -   üks kord esimesel poolaastal vastavalt heliredelite nõuetele, mis on koostatud riikliku õppekava kohaselt ja vastu võetud kooli õppenõukogu otsusega;

 

3.3. Eksami sooritamiseks esitab õpilane alljärgneva kava:

I õppeaasta lõpus   kaks erineva iseloomuga pala

II õppeaasta lõpus   etüüd,
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME