Õppetöö Dokumendid Viiuli eriala ainekava
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
* viiuli kui orkestripilli erialal lülitub ansamblimäng eraldi õppeainena õppeprotsessi võimaluse korral juba II õppeaastal;

 ansamblimängu vormiks võib olla koosmäng teise ( teiste ) viiulitega  koosmäng erinevate pillide koosluses, osalemine kooli muusikaansamblites

1.Õppeained viiuli erialal:

Põhipill - viiul
Üldained - solfedzho, muusikalugu, valikaine kultuuriloost
Lisaained – noodilugemine, ansamblimäng, lisapill ( soovitavalt klaver)
Õppeainete omandamine  toimub eeskätt individuaaltundide  ( põhipill), koosmusitseerimisel aga rühmatundide vormis.

2.Tunnijaotusplaan

Põhipilli, ja lisa – ja üldainete  soovituslik tundide arv nädalas, õppeaastate lõikes:

 
 
3.Hindeline esinemine, heliredelite arvestus ja eksam
Õpilase individuaalplaanid koostab õpetaja arvestades raamõppekava viiuli ainekava ning hindeliste esinemiste ja eksamite nõudeid;

3.1. Hindelisel esinemisel esitab õpilane kaks erineva stiili või iseloomuga pala, esineda võib ka ansamblipalaga;

3.2. Heliredelite arvestuse sooritab õpilane:

       II- VI õppeaastal -    II ja III õppeveerandil ehk  üks kord poolaasta jooksul,

       VII õppeaastal    -   I poolaastal vastavalt nõuetele, mis on koostatud riikliku õppekava kohaselt ja vastu võetud kooli õppenõukogu otsusega;

3.3. Eksami sooritamiseks esitab õpilane alljärgneva kava:

 I, II ja III õppeaasta lõpus:   kaks erineva iseloomuga pala või üks suurvormi osa ja üks pala

 IV õppeaasta lõpus:    üleminekueksamil erialas     - kaks erineva iseloomuga pala või suurvormis pala (osa kontserdist)

 V- VI õppeaasta lõpus:    kaks erineva iseloomuga pala või suurvormi osa ja üks pala
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME