Õppetöö Dokumendid Klaveri eriala ainekava
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
1.Õppeained klaveri erialal:

Põhipill - klaver. Üldained - solfedzho, muusikalugu, valikaine kultuuriloost. Lisaained – noodilugemine, ansamblimäng, saatepraktika, soovi ja võimaluse korral ka valikuline lisapill

Õppeainete omandamine  toimub eeskätt individuaaltundide  ( põhipill), koosmusitseerimisel aga rühmatundide vormis.

2.Tunnijaotusplaan

Põhipilli, ja lisa – ja üldainete  soovituslik tundide arv nädalas, õppeaastate lõikes:

 

* ansamblimängu vormiks võib olla koosmäng 4-l käel, koosmäng 2-l klaveril või koosmäng erinevate pillide koosluses;

* õpilase soovi õppida lisapilli, on võimaluse korral soovitav rahuldada individuaalsete lisaainete mahu arvelt;

3.Hindeline esinemine, heliredelite arvestus ja eksam Õpilase individuaalplaanid koostab õpetaja arvestades riikliku raamõppekava klaveri ainekava ja hindeliste esinemiste ja eksamite nõudeid;

3.1. Hindelisel esinemisel esitab õpilane kaks erineva stiili või iseloomuga pala, esineda võib ka ansamblipalaga;

3.2. Heliredelite arvestuse sooritab õpilane:

       II- VI õppeaastal -   I, II ja III õppeveerandil,

       VII õppeaastal
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME