Õppetöö Dokumendid
   Dokumendid
      Klaveri eriala ainekava
      Viiuli eriala ainekava
      Akordioni eriala ainekava
      Kandle eriala ainekava
      Kitarri eriala ainekava
      solfedzo ainekava
      Muusikaloo ainekava
      Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
      Sisseastumise avaldus
      Õpilaste hindamise kord
      Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
      Õppenõukogu põhimäärus
Heaks kiidetud kooli õppenõukogu (28.04.04) ja hoolekogu ( 05.05.04)     poolt, kinnitatud direktori käskkirjaga nr.13, 24.05.04                                                         
 
KARKSI- NUIA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA

ÜLDSÄTTED

1. Karksi- Nuia Muusikakooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö koolis;
2. Kooli õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest ( lisad),
3. Kooli õppekava aluseks on kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide üleriigiline õppekava.

ÜLDOSA
 
I ÜLERIIGILINE ÕPPEKAVA

1. Üleriigilise õppekava (edaspidi ka raamõppekava) on dokument, mille alusel toimub õppetöö kõigis muusikaalast haridust andvates muusikakoolides.
  
2. Üleriigiline õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest;
  
3. Üleriigiline õppekava määrab kindlaks õppe- eesmärgid, õppeaja, üleriigilise õppekava vahekorra kooli õppekavaga, õppeainete loendi koos ajalise kestuse ja ainekavadega, õppeainete valiku võimalused ja tingimused ning nõuded õppeetappide ja kooli lõpetamise kohta;
  
4. Üleriigilise õppekava ainekavades esitatud nõuded tagavad eelhariduse üleminekuks kutseharidusele;

II KOOLI ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED
 
1. Kooli õppekava vastavus raamõppekavale tagab selle realiseerimisel õpilastele vabariigi teiste muusikakoolide õpilastega võrdsed võimalused  professionaalseks muusikaõppeks ettevalmistamiseks, ühest õppeaastast teise ja ühest koolist teise üleminekuks;

2. Kooli õppekava üldosas kajastuvad otsustused, mida kool on teinud oma eripära, võimalusi ja kogemusi arvestades, täpsustatakse õppe- kasvatustöö eesmärgid;

3. Kooli õppekava erialade ainekavad on koostatud üleriigilise õppekava ainekavade alusel, mitte neid dubleerides, kõik ainekavades esitatud repertuaari nimekirjad on avatud;

4. Kooli traditsioonidele ja õpetajaskonna põhimõtetele toetudes rõhutab ja täpsustab kooli iga eriala ainekava raamõppekava vastavas ainekavas esitatud nõudeid ja soovitusi;

5.   Kooli ja raamõppekava ainekavad on täiendavad teineteist ja on erialade lõikes koos rakendatavad;

6. Ainekavasid  rakendatakse paindlikult arvestades iga õpilase võimeid, ealisi ja individuaalseid iseärasusi ning saavutatud taset;

7. Tunnijaotusplaanis on kehtestatud õppekava täitmiseks vajalike tundide mahu piirnormid, milledest lähtudes koostatakse tunniplaanid üheks õppeperioodiks vastavalt aineõpetaja ettepanekule arvestades konkreetse õpilase soove ja kooli võimalusi;

III ÕPPE- JA KASVATUSE ÜLDEESMÄRGID

1. Kooli ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse õppeks tarvilikuettevalmistuse andmine eriti võimekatele õpilastele ja kohaliku kultuurielu edendamine rahvuslike kultuuritraditsioonide alusel;

2. Õppe- ja kasvatustöö koolis aitab õpilastel oma muusikalise tegevuse kaudu kujundada ja arendada järgmisi omadusi:

-         loovat mõtlemist, fantaasiat,

-         julgust oma arvamusele;

-         oskust oma tegevust eesmärgistada, kavandada, hinnata,

-         otsustusvõimet, vastutustunnet,

-         oskust teha valikuid ja planeerida aega,

-         esinemisjulgust, väljendusoskust,

-         õppimis- ja töötahet, õppimis- ja tööoskust,

-         koostöövalmidust;

3.   Õpetaja on õpitegevuse kavandaja,  looja ja innustaja.

IV KOOLIKURSUSED. TUNNIJAOTUSPLAANID

Karksi- Nuia Muusikakool koosneb kolmest põhikursusest;

1. Eelkursus -    kestus 1- 2 klassikursust

1.1.  Eelkursus on ettevalmistav etapp põhikursusele;


1.2. Eelkursus jaguneb kaheks klassikursuseks;

1.2.1. esimesel ( mudilasrühm) on õppevormiks rühmatund (koosmusitseerimine) erinevatel rütmipillidel, rütmika, laul),

1.2.2. teisel klassikursusel ( eelklass) lisandub pilliõpe, soovitav on tutvuda erinevate pillidega;


1.3. Töö- ja individuaalplaanide koostamisel lähtutakse põhikursuse solfedzho ja  vastava eriala ainekavadest, koostamisel on eelkursuse ainekavad- käesoleva õppekava lisana;

1.4. Eelkursusele võetakse võimaluse korral vastu kõik soovijad, soovitava vanusega 4-7 aastat sõltuvalt õpilase vanusest võib ühe klassikursuse  läbimine toimuda kuni kahe  õppeaasta jooksul;

1.5. Õppeaja jooksul selgitatakse välja õpilase eeldused ja vastavalt sellele suunatakse põhi- või üldkursusele, antakse soovitus eriala valikuks;

1.6. Eelkursuse tunnijaotusplaan:

Õppeaine

I õppeaasta II õppeaasta
Koosmusitseerimine 0,5 0,5

Rühmalisaaine

1 1
Individuaalne lisaaine - 1

*numbrid siin ja edaspidi tähistavad akadeemiliste tundide arvu nädalas

*katkendliku joonega on ümbritsetud ained, mida on soovitav omavahel ühendada;

*sõltuvalt õpilaste arvust võib rühmatundide mahtu vähendada ühele akadeemilisele tunnile nädalas;


2.  Põhikursus    -   põhiliselt 7 õppeaastat

2.1.  Põhikursusele võetakse õpilased vastu sisseastumiskatsete tulemuse  alusel vastavalt “ Karksi- Nuia Muusikakooli vastuvõtutingimustele ja korrale”, soovitava vanusega alates 7 eluaastast

2.2. Põhikursus koosneb kolmest astmest:

2.2.1. noorem aste  I- IV õppeaasta,lõpetamisel ( üleminekueksamite sooritamisel) väljastatakse algastme lõputunnistus;

2.2.2. vanem aste    V- VII õppeaasta,lõpetamisel ( kooli lõpueksamite sooritamisel) väljastatakse kooli lõputunnistus ( ja antakse õigus kanda kooli lõpusõrmust)

2.2.3. lisa- aste        1- 3 õppeaastat, õpilastele, kes on põhikursuse edukalt läbinud ja soovivad jätkata õpet kuni üleminekuni muusika- kutseharidusele;

 2.2.  Põhikursuse tunnijaotusplaan:
Õppeained    
Põhipill    
Solfedzho    
Muusikalugu    
Koosmusitseerimine    
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME