Õppetöö
   Dokumendid
Õppeaasta 2006/ 2007
 
Õppetöö muusikakoolis toimub üldhariduskoolist vabal ajal esmaspäevast laupäevani

Õppida saab järgmisi pille:
klaver, viiul, akordion, kannel, erinevad puhkpillid- trompet, tromboon, klarnet, saksofon, flööt ja plokkflööt ; lisapillina: kitarr ja löökpillid. Soovi korral võimaldame juhendamist süntesaatori käsitlemisel.

Õppetöö toimub juhindudes riiklikust õppekavast vastavalt kooli õppekavale
Koolikursus jaguneb kolmeks: eelklass, põhikursus ja üldkursus. Õppetöö kooli põhikursusel toimub 7 - 9 aastat ja jaotub  algastmeks ( IV õppeaastani) ja vanemaks ( VII õppeaastani ) astmeks. Vanuse alammäär I klassi asujale on üldjuhul 7 aastat.
Algastme ( noorema)  lõpetamisel – üleminekueksamite edukal sooritamisel- väljastatakse õpilasele algastme lõputunnistus.
Vanema astme lõpetamisel – kooli lõpueksamite edukal sooritamisel- väljastatakse õpilasele Eesti Muusikakoolide Liidu poolt kinnitatud vormiga lõputunnistus koos hinnetelehega . Kooli lõpetajal on võimalus tellida kooli lõpusõrmus.
Algaval õppeaastal on kavas pakkuda muusikaõpet üleriigilise üldkultuurilise õppekava kohaselt. Nõudmised saavutatavale tasemele on sel juhul tagasihoidlikumad.

Õppetöö kestvus üldkursusel on määramata. Kursus  on muusika õppimise võimalus õpilasele, kes ei ole võimeline või       ei pea vajalikuks õpinguid vastavalt õppekavale. Õpingute lõpetamisel tunnistust ei väljastata.

Lapse võimed ja huvid selgitatakse välja eelklassis. Oodatud on lapsed alates 4 eluaastast.

Õpilaste  kooli vastuvõtmise ja erinevatele kursustele sobivuse otsustab õppenõuogu sisseastumiskatsete tulemuste põhjal ning kandidaadi soovi arvestades. Hindamine toimub 10- palli süsteemis. Rõhk muusikaõpingutes on asetatud koosmusitseerimisele

Koolis tegutsevad  alljärgnevad koosseisud:

    * rahvamuusikaansambel “ Kunileid” ( õp. V. Ainsalu)
    * keelpilliansambel ( õp. R. Vaiksaar)
    * kandleansambel ( õp. P.Bergmann)
    * salongiansambel ( õp. A. Sombri)
    * akordionistide ansamblid ( õp. V. Ainsalu, M. Rüdiger)
    * projektipõhised erinevad väiksemad või suuremad pillimängijate kooslused
    * kujunemas on pop ( rock) muusika ansambel ( õp. A, Lääts)

Traditsioonilised ettevõtmised:

    * Temaatilised loeng- kontserdid                   
    * Ooperi- jai balletietenduse või kontsertide ühiskülastus vähemalt kord õppeaastas
    * Õpilaskontserdid vähemalt 2 korda aastas on mõeldud nii lapsevanematele kui  kõigile huvilistele.

Ootame osalema!
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME